Α’ Ομάδα επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2023

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέμα διαγωνισμού: Α’ Ομάδα επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2023
Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/07/2023
Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 20/07/2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/08/2023 10:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/08/2023 10:00

Στοιχεία ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός αριθμός: 201198
Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του λινκ

Προκήρυξη: λήψη
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη
ΕΕΕΣ: λήψη\

 

Παροχή Διευκρινίσεων (28.07.2023)
Υπ’ αριθμ. πρωτ. 13710/28.07.2023 έγγραφο: λήψη