Α’ ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2018

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το N. 4412/2016.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/10/2017
  • Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων 25/10/2017
  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 09/10/2017
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 10/10/2017
  • Θέμα Διαγωνισμός Νο 4/2017 με τίτλο “Α’ ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 2018”
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ Λήψη Αρχείου
  • Αίτηση υποβολής προσφοράς Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη δημοπράτησης Λήψη Αρχείου