Α’ ΟΜΑΔΑ Επειγόντων ‘Εργων Αποχέτευσης ‘Ετους 2013

Η υπόψη μελέτη αφορά την κατασκευή επειγόντων έργων αποχέτευσης σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Εταιρείας μας. Τα έργα αυτά είναι κυρίως κατασκευή τμημάτων αγωγών (ανοικτών ή κλειστών, σωληνωτών κλπ.), κατασκευή ιδιωτικών διακλαδώσεων για την σύνδεση των ακινήτων και κατασκευή φρεατίων επισκέψεως και υδροσυλλογής και δεν είναι συγκεκριμένα στα στάδιο συντάξεως της παρούσης μελέτης. Με την παρούσα εργολαβία, θα πραγματοποιηθεί και η αποκατάσταση του αριστερού παραδενδροποτάμιου αγωγού στη συμβολή Ξηροποτάμου.

  • Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/09/2013
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραλαβής οικονομικής προσφοράς / τευχών δημοπράτησης 13/09/2013
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 30/08/2013
  • Θέμα Α’ ΟΜΑΔΑ Επειγόντων ‘Εργων Αποχέτευσης ‘Ετους 2013
  • Περίληψη Λήψη Αρχείου
  • Αιτήσεις / Διευκρινίσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !