Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2019

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

  • Ημερομηνία Ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 25/10/2018
  • Ημερομηνία Ανάρτησης 29/10/2018
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 20/11/2018 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 26/11/2018 10:00
  • Θέμα Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • ΤΕΥΔ Λήψη Αρχείου
  • Τεύχη Δημοπράτησης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !