Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2019

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 18/12/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 20/12/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/01/2020 10:00
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/01/2020 10:00

Βοηθητικά αρχεία
Προκήρυξη: λήψη αρχείου
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: λήψη αρχείου