Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης έτους 2020

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό “ανοικτής διαδικασίας”, κάτω των ορίων του άρθ. 235 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Α΄ Ομάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης έτους 2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/11/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης (ιστοσελίδα ΕΥΑΘ): 22/11/2019
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/12/2019 12:00
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/12/2019 10:00

Βοηθητικά αρχεία
Προκήρυξη: λήψη αρχείου
Τεύχη Δημοπράτησης: λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: λήψη αρχείουΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !