3η παράταση υποβολής προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV
  • NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 11/08/2017
  • NEA Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 18/08/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 13/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/07/2017
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Βλέπε σχ. διακήρυξη (ημ. ανάρτησης 13/06/2017) 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !