Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρείας ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, της οποίας μοναδικός Μέτοχος είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ, που κατέχει το 100% των 920.000 μετοχών της, ποσού τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων € (460.000,00 €), αποφάσισε στις 11/02/2022 :

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, κατά το ποσό του ενός  εκατομμυρίου € (1.000.000,00 €), με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50€), για την κάλυψη  μεσοπρόθεσμων ταμειακών αναγκών και προκειμένου να υπάρχει ένα ταμειακό απόθεμα ασφαλείας.

Η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, διαμορφώνεται ως ακολούθως :

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 1.460.000 Ευρώ (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ), διαιρείται δε σε 2.920.000 (δυο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες) μετοχές,  αξίας 0,50 Ευρώ (πενήντα λεπτά) η κάθε μία.»Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !