ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Για την υποβολή του αιτήματος από τρίτο πρόσωπο απαιτείται  εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Εάν είστε επιτηδευματίας, για οικονομικές δραστηριότητες από την άσκηση των οποίων παράγονται υγρά απόβλητα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ (ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κλπ.) πρέπει πριν την υποβολή του αιτήματος « Αρχική σύνδεση ή Διαχωρισμός γραμμής – Δεύτερο Υδρόμετρο » να ακολουθήσετε την διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται εδώ για τη «Χορήγηση άδειας Αποχέτευσης».

Στη συνέχεια θα  σας αποσταλεί Αριθμός Πρωτοκόλλου με e-mail,   τον οποίο θα συμπληρώσετε στην αίτηση παρακάτω.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την αρχική σύνδεση ή τον διαχωρισμό γραμμής – δεύτερο υδρόμετρο είναι η εξόφληση/ρύθμιση οικονομικής εκκρεμότητας του ακινήτου στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Δικαιολογητικά:  Αναλόγως της ιδιοκτησιακής κατάστασης.

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, εντάσσονται  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  αντίγραφο Νόμιμης Εκπροσώπησης).

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

-Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου (για τυχόν εκκαθάριση κυβικών).

– Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε, σε δύο (2) αντίγραφα.

-Βεβαίωση, που εκδίδεται από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 – (εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας) (για πληροφορίες σχετικά με την Βεβαίωση, πατήστε το  ”+” παρακάτω).

-Πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

 

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr, που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η αρχική σύνδεση στα στοιχεία του ενός.

-Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης– ,από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

-Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.

– Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€ κτλ.).

 

Σημειώσεις:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις κατά την Αρχική σύνδεση ή τον Διαχωρισμό γραμμής – Δεύτερο Υδρόμετρο.

Οι επιτηδευματίες, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

+ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για υδροδότηση χώρων που προέκυψαν από διαχωρισμό ενός αρχικού, μεγαλύτερου διαμερίσματος ή σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται προσθήκη υδρομέτρου, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Έκδοση Βεβαίωσης, από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 (με ραντεβού 2310 966600).

Για την παροχή της  παραπάνω βεβαίωσης  από την Αποχέτευση απαιτείται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τελική θεώρηση .
 • Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια.
 • Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Εκδίδεται από το e- άδειες του ΤΕΕ)
 • Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ. κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.

Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο με τον οποίο νομιμοποιήθηκε (π.χ. ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν.4495/2017 κ.α.), καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει .

Επίσης για την ταυτοποίηση απαιτούνται:

Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την αίτηση που θα συμπληρώσετε παρακάτω, επισυνάπτοντας και τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Αποχέτευση για την έκδοση Βεβαίωσης.

Απαιτούνται:

Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του, με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β)Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

2) Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου που θα διαχωριστεί και εξόφληση τυχόν υπολοίπου που υπάρχει.

3) Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε,  σε δύο (2) αντίγραφα.

4) Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

5) Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€ κτλ.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

-Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου (για τυχόν εκκαθάριση κυβικών).

– Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε, σε δύο (2) αντίγραφα.

-Βεβαίωση, που εκδίδεται από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 – (εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας) (για πληροφορίες σχετικά με την Βεβαίωση, πατήστε το  ”+” παρακάτω).

-Πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

 

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr, που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η αρχική σύνδεση στα στοιχεία του ενός.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης– ,από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

– Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€ κτλ.).

 

Σημειώσεις:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις.  υδροληψίας.

Οι επιτηδευματίες, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

+ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για υδροδότηση χώρων που προέκυψαν από διαχωρισμό ενός αρχικού, μεγαλύτερου διαμερίσματος ή σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται προσθήκη υδρομέτρου, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Έκδοση Βεβαίωσης, από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 (με ραντεβού 2310 966600).

Για την παροχή της  παραπάνω βεβαίωσης  από την Αποχέτευση απαιτείται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τελική θεώρηση .
 • Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια.
 • Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Εκδίδεται από το e- άδειες του ΤΕΕ)
 • Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ. κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.

Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο με τον οποίο νομιμοποιήθηκε (π.χ. ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν.4495/2017 κ.α.), καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει .

Επίσης για την ταυτοποίηση απαιτούνται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την αίτηση που θα συμπληρώσετε παρακάτω, επισυνάπτοντας και τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Αποχέτευση για την έκδοση Βεβαίωσης.

 Απαιτούνται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

2) Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου που θα διαχωριστεί και εξόφληση τυχόν υπολοίπου που υπάρχει.

3) Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε,  σε δύο (2) αντίγραφα.

4) Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

5) Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€ κτλ.).

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr.

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

– Aποδεικτικό από το TAXISNET για Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ

-Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου (για τυχόν εκκαθάριση κυβικών).

– Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε, σε δύο (2) αντίγραφα.

-Βεβαίωση, που εκδίδεται από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 – (εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας) (για πληροφορίες σχετικά με την Βεβαίωση, πατήστε το  ”+” παρακάτω).

-Πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:
α) Ε9 συνιδιοκτητών.
β) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η Αρχική σύνδεση ή Διαχωρισμός γραμμής – Δεύτερο Υδρόμετρο στα στοιχεία του ενός.

– Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€ κτλ.).

 

Σημείωση: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις κατά τη Αρχική σύνδεση ή Διαχωρισμός γραμμής – Δεύτερο Υδρόμετρο.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε.  πραγματοποιεί διασταύρωση στοιχείων με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ για την αυτόματη ένταξη σας στο Κοινωνικό Τιμολόγιο χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

+ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Για υδροδότηση χώρων που προέκυψαν από διαχωρισμό ενός αρχικού, μεγαλύτερου διαμερίσματος ή σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται προσθήκη υδρομέτρου, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Έκδοση Βεβαίωσης, από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 (με ραντεβού 2310 966600).

Για την παροχή της  παραπάνω βεβαίωσης  από την Αποχέτευση απαιτείται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τελική θεώρηση .
 • Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια.
 • Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Εκδίδεται από το e- άδειες του ΤΕΕ)

Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ. κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.

Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο με τον οποίο νομιμοποιήθηκε (π.χ. ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν.4495/2017 κ.α.), καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει .

Επίσης για την ταυτοποίηση απαιτούνται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την αίτηση που θα συμπληρώσετε παρακάτω, επισυνάπτοντας και τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Αποχέτευση για την έκδοση Βεβαίωσης.

Απαιτούνται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

2) Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου που θα διαχωριστεί και εξόφληση τυχόν υπολοίπου που υπάρχει.

3) Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε,  σε δύο (2) αντίγραφα.

4) Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

5) Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€ κτλ.).

  Αρχικής σύνδεση ή Διαχωρισμός γραμμής - Δεύτερο Υδρόμετρο

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

  Επιθυμώ να λαμβάνω τον λογαριασμό μου * Ηλεκτρονικά και ΈγχαρταΜόνο ΗλεκτρονικάΜόνο Έγχαρτα

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !