Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2021

Αποτελέσματα ΣΟΧ1/2021

Οι ανωνυμοποιημένοι πίνακες με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη 10 ατόμων ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτήριο των γραφείων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην οδό Τσιμισκή Ιωάννου 91 και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ www.eyath.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα βαθμολόγησης και κατάταξης στον πίνακα με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της ατομικής τους αίτησης.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ1 2021

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1 2021

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1 2021Connect to our networks !