ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθει στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013 στο Hyatt Regency Thessaloniki,13 km Θεσσαλονίκης- Περαίας,  στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 11 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.866.370 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήταν τα παρακάτω :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την 12η Εταιρική χρήση (1-1-2012 έως 31-12-2012).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.866.370 ψήφοι υπέρ (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2012 έως 31-12-2012).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.866.370 ψήφοι υπέρ (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.866.370 ψήφοι υπέρ (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

4. Εκλογή της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON AE, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2013 και έγκριση των αμοιβών τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.859.570 ψήφοι υπέρ (79,50% του μετοχικού κεφαλαίου)
2.500 ψήφοι κατά (0,00689% του μετοχικού κεφαλαίου)
4.300 ψήφοι αποχής (0,01185 του μετοχικού κεφαλαίου)

5. Έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,162 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 25%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,121 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 16η Αυγούστου 2013 και η  καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 26η Αυγούστου 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.866.370 ψήφοι υπέρ (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

6. Έγκριση της μετατόπισης του χρονοδιαγράμματος αντληθέντων κεφαλαίων στα έτη 2013 – 2014 ως προς την κατασκευή του κτιρίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.866.370 ψήφοι υπέρ (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.866.370 ψήφοι υπέρ (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

8. Απόφαση για την Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε με την επωνυμία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.866.370 ψήφοι υπέρ (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

9. Γενική ενημέρωση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πορεία της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.866.370 (79,52% του μετοχικού κεφαλαίου)
28.859.570 ψήφοι υπέρ (79,50% του μετοχικού κεφαλαίου)
6.800 ψήφοι κατά (0,01873% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !