ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθει στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2014 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13km Θεσσαλονίκης-Περαίας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.351.948 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80.85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήταν τα παρακάτω:
1. Έγκριση των Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της περιόδου(1-1-2012 έως 31-12-2012), λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 “παροχές σε εργαζόμενους”.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την 13η Εταιρική χρήση (1-1-2013 έως 31-12-2013).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2013 έως 31-12-2013).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2014.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.345.314 ψήφοι υπέρ (80,841% του μετοχικού κεφαλαίου)
6.634 ψήφοι κατά (0,018% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

5. Εκλογή της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON AE, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2014 και έγκριση των αμοιβών τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.345.314 ψήφοι υπέρ (80,841% του μετοχικού κεφαλαίου)
6.634 ψήφοι κατά (0,018% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

6. Έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,120 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 10%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,108 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η Αυγούστου 2014 και η  καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Αυγούστου 2014.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

7. Έγκριση της διανομής του αφορολόγητου αποθεματικού στους μετόχους της εταιρείας καθαρού ποσού 0,065 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του ποσού της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού θα πραγματοποιηθεί την 14η Αυγούστου 2014 και η  καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Αυγούστου 2014.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

8. Έγκριση της επιστροφής στους μετόχους της εταιρείας  του αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων, κεφαλαίων, καθαρού ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του ποσού της επιστροφής του αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων, κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί την 14η Αυγούστου 2014 και η  καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Αυγούστου 2014.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

9. Έγκριση του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην ΕΥΑΘ Παγίων και την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν μεταξύ τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

10. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.348.092 ψήφοι υπέρ (80,848% του μετοχικού κεφαλαίου)
3.856 ψήφοι κατά (0,0106% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

11. Απόφαση για την Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε με την επωνυμία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.351.948 ψήφοι υπέρ (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

12. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,
α) Ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση για την πορεία και τους στόχους της Εταιρείας
β) Ανακοίνωσε δήλωση του ΤΑΙΠΕΔ η οποία έχει ως εξής:
Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την ΕΥΔΑΠ δημιουργεί ένα νέο δεδομένο στο θέμα της αποκρατικοποίησης των εταιριών υδάτων.
Το ΤΑΙΠΕΔ, σεβόμενο τους νομικούς θεσμούς, αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα προχωρήσει  στο αμέσως επόμενο διάστημα σε επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ και θα ανακοινώσει τις σχετικές αποφάσεις του.
Επισημαίνεται ότι ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ είναι να αξιοποιεί στοιχεία της περιουσίας του Δημοσίου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, άρα και το συμφέρον των πολιτών, ενώ παράλληλα οφείλει να διασφαλίζει την νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε χορηγία 10.000 ευρώ και δάνειο 6.000 ευρώ που δόθηκε για λόγους υγείας σε υπάλληλο της εταιρείας, πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2010. Σημειώνεται ότι, οι ως άνω οφειλές ήδη έχουν επιστραφεί από τον εργαζόμενο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 29.351.948 (80,85% του μετοχικού κεφαλαίου)
29.345.314 ψήφοι υπέρ (80,841% του μετοχικού κεφαλαίου)
6.634 ψήφοι κατά (0,0182% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου)Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !