Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων της εξ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στο πλαίσιο της εξ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 26.870.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,024% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήταν τα παρακάτω :

4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.870.809 (79,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.870.809 (79,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι υπέρ (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
26.870.809 ψήφοι κατά (74,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

6. Εκλογή δύο (2)  Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.870.809 (79,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.870.809 (79,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι υπέρ (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
26.870.809 ψήφοι κατά (74,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

7. Ορισμός  Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.870.809 (79,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.870.809 (79,024% του μετοχικού κεφαλαίου)
31 ψήφοι υπέρ (0,00009% του μετοχικού κεφαλαίου)
26.870.778 ψήφοι κατά (74,02418% του μετοχικού κεφαλαίου)
0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !