Αποτελέσματα 9μήνου 2010

Μειωμένος κατά 8,43% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου 2010, ανερχόμενος σε 52,813 εκατ. ευρώ έναντι 57,675 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 19,849 εκατ. ευρώ έναντι 23,747 εκατ. το 9μηνο του 2009 (μείωση 16,41%). Τα  προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 15,834 εκατ. ευρώ έναντι 18,801 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 15,78%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 8,924 εκατ. ευρώ έναντι 14,104 εκατ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος  (μείωση 36,73%).

Σημειώνεται ότι τα κέρδη του φετινού 9μήνου επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις διά νόμου και από πρόσθετους φόρους ύψους 4,2 εκατ. οι οποίοι επιβλήθηκαν μετά από τακτικό έλεγχο. Επίσης, από πρόσθετες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1 εκατ. ευρώ για το 9μηνο.

Το διάστημα αυτό τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 1,5 εκατ. ευρώ (αμοιβές τρίτων, έξοδα προβολής κ.λπ.), ενώ σημαντική ήταν η επιβάρυνση για τη συντήρηση των μεγάλων εγκαταστάσεων της εταιρείας (βιολογικός καθαρισμός), κάτι που είχε αμεληθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !