Απόφαση για μέρισμα 0,228 ευρώ

Τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,228 ευρώ ανά μετοχή εντός του Ιουνίου αποφάσισε η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατόπιν πρότασης του βασικού μετόχου.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, παρουσίασε στους μετόχους το νέο επενδυτικό και επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας για το διάστημα 2017-2023, προϋπολογισμού 166 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπει επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης και συνολική ανάπτυξη των δικτύων, με «άνοιγμα» σε νέες περιοχές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης. «Σε αυτήν ακριβώς την περίοδο της παρατεταμένης κρίσης, το επενδυτικό πλάνο που παρουσιάζουμε είναι ρεαλιστικό για μια εταιρεία εύρωστη χρηματοοικονομικά όπως η ΕΥΑΘ. Βασιζόμενοι κατά κύριο λόγο σε ίδιους πόρους, σκοπεύουμε να δώσουμε στην εταιρεία την ώθηση που χρειάζεται για να γίνει ‘μεγαλύτερη’ και πιο ανταποδοτική έναντι των μετόχων και των καταναλωτών της. Επιλέγουμε την εξωστρέφεια καλύπτοντας οργανικά κενά στην εταιρεία με 150 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, αλλά και ‘καλύπτοντας’ μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή με υπηρεσίες και τεχνογνωσία», επισήμανε ο κ. Κρεστενίτης. Η ισότιμη πρόσβαση σε ύδρευση – αποχέτευση, η συνεχώς βελτιούμενη κατάσταση του Θερμαϊκού, η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και η μείωση του ενεργειακού κόστους παραμένουν στρατηγικοί στόχοι μας, πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ.
Η Γ.Σ. ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2016 (διατηρώντας τις αμοιβές του 2017 στα ίδια επίπεδα), όπως και την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2017. Επίσης, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2016, απαλλάσσοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης. Ακόμη, επικυρώθηκε η αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Ιω. Αντωνιάδη από τον Π. Γκόγκο, μετά την παραίτηση του πρώτου, ενώ η αντιπρόεδρος Στ. Βαλάνη ορίστηκε ως μη εκτελεστικό πλέον μέλος του Δ.Σ. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι ο τζίρος του ομίλου το 2016 ανήλθε στο ποσό των 73,3 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (αύξηση 0,31%).  Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. (αύξηση 13,15%), ενώ τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 21,8 εκατ. ευρώ έναντι  20,7 εκατ. (αύξηση 5,16%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 12,45 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. (μείωση 7,62%) λόγω υψηλής φορολόγησης, ο δείκτης ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκε στο ποσό των 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 25,3 εκατ. (αύξηση 4,6%) και τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 56,7 εκατ. ευρώ έναντι 50,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.