ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 21-02-2013

Η «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 21.2.2013, στις 11.00 π.μ. στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Περαίας, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 10 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 29.145.232 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξηςΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !