Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών με ποσοστό 79,96855% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ.

Επί του πρώτου θέματος εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Νικόλαο Παπαδάκη, Πηνελόπη Ράλλη, Κωνσταντίνο Κουτρούκη, Δημήτριο Ζακαλκά, Απόστολο Αποστόλου, Μάρκο Τσαφής, Νικόλαο Χατζηαντωνίου, Σωτήριο Καραχάλιο και Ελευθερία Καραχάλιου, ορίζοντας τους κ. Αρχοντόπουλο Γεώργιο με αναπληρωματικό τον κ. Καρατζόγλου Δημήτριο και τον κ. Μαριόγλου Κωνσταντίνος (χωρίς αναπληρωματικό), ως εκπροσώπους των εργαζομένων,  με ποσοστό 99,99862%  επί των παρισταμένων μετόχων.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε την πρόταση σύστασης Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 και όρισε τον κ. Ζακαλκά Δημήτριο ως μέλος και τους κ.κ.  Καραχάλιο Σωτήριο και Αποστόλου Απόστολο, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτής, με ποσοστό 99,99862%  επί των παρισταμένων μετόχων.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις ή προτάσεις.

Από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !