ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30-6-2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Αριθμ. ΜΑΕ 41913/06/Β/98/32

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 30η Ιουνίου 2010 με απαρτία  80,32 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 8.6.2010 πρόσκληση, τα εξής:

 1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την Ι΄ Εταιρική χρήση (1-1-2009 έως 31-12-2009).
 2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2009 έως 31-12-2009).
 3. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2009 και καθόρισε τις  αμοιβές του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. για τη χρήση 2010, σύμφωνα με την περικοπή των Ν. 3833/2010 & Ν.3845/2010.
 4. Εξέλεξε ως τακτικούς  Ορκωτούς Ελεγκτές τους Καλογερόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου με ΑΜΣΟΕΛ  10741 & Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου με ΑΜΣΟΕΛ 14211 και ως αναπληρωματικούς τους Νιάρχο Βασίλειο του Αντωνίου με ΑΜΣΟΕΛ 30521 & Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 35961  της ελεγκτικής BAKER TILLY HELLAS AE,  για τη χρήση 2010 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.
 5. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,133 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% οπότε το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,13167 Ευρώ. και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 23η Αυγούστου  2010 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 19η Αυγούστου 2010 . Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την  27η Αυγούστου 2010 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο  Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 6. Ως προς την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , για πάγωμα των τιμολογίων  κατά το έτος 2010 αποφάσισε αυτή να ισχύσει από 1-1-2010 έως 31-08-2010 ενώ από 1-9-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 11741/29-12-2006 ΚΥΑ.
 7. Ενέκρινε την πρόταση σύσταση επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 από τα μη εκτελεστικά μέλη  του Δ.Σ. Θωμά Αλγιανάκογλου, Δημήτριο Ζακαλκά και από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος θωμά Σιαμπίρη . Η θητεία της ως άνω Επιτροπής είναι ετήσια και λήγει στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
 8. Ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. & διευθυντικά στελέχη της ΕΥΑΘ ΑΕ  Δημήτριο Ζακαλκά, Θωμά Αλγιανάκογλου & Μιχαήλ Βαδράτσικα να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε..
 9. Ενέκρινε τις Χορηγίες Δωρεές που δόθηκαν κατά το 2009 ενώ δεν προενέκρινε επιχορηγήσεις ή δωρεές για  το 2010.
 10. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις προτάσεις.

  Από την ΕΥΑΘ ΑΕ