ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2012

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2012.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.877.170 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις ομόφωνα, ήτοι 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 11η΄ Εταιρική χρήση (1-1-2011 έως 31-12-2011),
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2011 έως 31-12-2011).
3. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2011 και προενέκρινε αμοιβές Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2012.
4. Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON AE, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2012 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.
5. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,188 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 25%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,141 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 17η Αυγούστου 2012 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 27η Αυγούστου 2012.
6. Επικύρωσε την απόφαση-πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμολογιακή πολιτική της περιόδου 2012-2013.
7. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8. Αποφάσισε Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε.
9. Ενέκρινε Χορηγίες-Δωρεές.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις ή προτάσεις.

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !