ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ.Πρωτ. 1257/27-03-2013) αναφορικά με την τυχόν ύπαρξη δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας στη Δημοκρατία της Κύπρου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι:

α) Η Εταιρεία μας δε διατηρεί καμία εμπορική δραστηριότητα στην Κύπρο.
β) Η Εταιρεία μας δε διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα στις Κυπριακές Τράπεζες.

Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επίρροιας των αποτελεσμάτων ή των χρηματικών διαθεσίμων από την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Κύπρου.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !