Ανακοίνωση συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 170/2018 απόφαση του, αποφάσισε τη συμμετοχή στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ύψους € 2.400.000 με καταβολή μετρητών για την κάλυψη προστίμου που επιβλήθηκε από το Περιφερειακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ, για το οποίο η εταιρεία έχει ενημερώσει ήδη το επενδυτικό κοινό με προηγούμενη ανακοίνωση στις 13 Απριλίου 2018.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής θα ανέρχεται σε € 2.460.000 διαιρούμενο σε € 4.920.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !