Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Περιφερειακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ κοινοποίησε στις 12/4/2018 Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) και Πράξεις επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών (ΠΕΠΕΕ) στην θυγατρική της εταιρεία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. συνολικού ύψους 2.376.029,24 ευρώ. Οι ανωτέρω πράξεις προέκυψαν από έλεγχο συμβάσεων και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές συμβασιούχων με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών-έργου στην θυγατρική εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 1.7.2010 έως 31.12.2016. Η ΕΥΑΘ ΑΕ εξετάζει τις σχετικές πράξεις με τις νομικές και οικονομικές της υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι για τις εν λόγω πράξεις, ο όμιλος είχε ήδη συμπεριλάβει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2016 και 2017 και ως εκ τούτου δε θα επηρεαστούν τα αποτελέσματα της χρήσης 2018.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !