Ανακοίνωση σχολιασμού ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2013

Υψηλή κερδοφορία ύψους 13 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά την οικονομική χρήση 2013. Τα πραγματικά κέρδη του ομίλου κινήθηκαν σε επίπεδα 2010, παρότι παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης ύδατος (60,8 εκατ. κ.μ. το 2011, 56,4 εκατ. κ.μ. το 2012, 53,1 εκατ. κ.μ. το 2013) και των αντίστοιχων τελών αποχέτευσης, ενώ παραμένει μειωμένη κι η οικοδομική δραστηριότητα.
Στην παρούσα χρήση προχώρησε σημαντικά η οικονομική εξυγίανση της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε από το 2010: εισπράχθηκαν οικονομικές απαιτήσεις από τους ΟΤΑ β’ και γ’ βαθμού ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου και ρυθμίστηκαν υποχρεώσεις προς την ΕΥΑΘ Παγίων με τη μεταβίβαση έργων υποδομής. Επιπλέον, την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία επιβαρύνθηκε με τη διαγραφή τόκων κι απαιτήσεων από τους ΟΤΑ -σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση- ύψους 3 εκατ. ευρώ περίπου. Σχηματίστηκαν νέες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων λόγω της οικονομικής αδυναμίας καταναλωτών ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, καθώς και πρόσθετες προβλέψεις τόσο για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης όσο και για εκκρεμείς επίδικες υποθέσεις, οι οποίες προσεγγίζουν τα 800.000 ευρώ. Η εταιρεία επιβαρύνθηκε επίσης με επιπλέον φόρο εισοδήματος 1 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών, ενώ όλα τα παραπάνω μεγέθη επιβάρυναν συνολικά τα καθαρά κέρδη της κατά 7,4 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 72,3 εκατ. ευρώ έναντι 73,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (μείωση 2,10%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι 30,6 εκατ. ευρώ (μείωση 15,53%). Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 17,7 εκατ. έναντι 21,4 εκατ. ευρώ (μείωση 17,3%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. (μείωση 26,2%). Τονίζεται η υψηλή ρευστότητα της εταιρείας, η οποία προσεγγίζει τα 53,5 εκατ. ευρώ αυξανόμενη κατά 20,6 εκατ.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !