Ανακοίνωση σχολιασμού αποτελεσμάτων Α Εξαμήνου 2020 Ομίλου ΕΥΑΘ ΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, παρά τις προφανείς επιπτώσεις της πανδημίας, επιχειρησιακή συνέχεια και ενεργό επενδυτικό «χαρτοφυλάκιο» έχει να επιδείξει η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Η ΕΥΑΘ ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια των βασικών υποδομών που διαχειρίζεται, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της επιστροφής σε αυτήν την ιδιότυπη κανονικότητα, η ΕΥΑΘ προχώρησε στην υλοποίηση του άμεσου επενδυτικού της προγράμματος, που περιλαμβάνει έργα αειφορικά, περιβαλλοντικά, έργα μείωσης του ενεργειακού κόστους.
«Μετασχηματιζόμαστε, αλλάζουμε, επενδύουμε, αυτή είναι και η απάντησή μας στις επιπτώσεις της πανδημίας», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άνθιμος. Αμανατίδης.
Ειδικότερα:
(Ποσά σε χιλ ευρώ)
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 34.464 χιλ. έναντι € 35.622 χιλ. της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.158 χιλ ή 3,25%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 13.054 χιλ. έναντι € 14.693 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2019, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.639 χιλ. ή 11,16%.
Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 7.380 χιλ. έναντι € 10.036 χιλ. το περσινό Α΄ εξάμηνο, σημειώνοντας μείωση κατά € 2.656 χιλ. ή 26,46%.
Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 4.837 χιλ. έναντι € 6.622 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά € 1.785 χιλ. ή 26,95%.
Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στο ποσό των € 10.216 χιλ. έναντι € 12.634 χιλ. σημειώνοντας μείωση € 2.418 χιλ ή 19,14 %.
Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 83.994 χιλ. αυξημένα από την 31/12/2019, κατά € 8.150 χιλ ή 10,75%.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30.6.2020 σε € 178.320 χιλ.
Πίνακας συνοπτικών οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου Α΄ Εξαμήνου 2020

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΑΘ
Ποσά σε χιλιάδες € 30/06/2020 30/06/2019
Κύκλος εργασιών 34.464 35.622
Μικτό Κέρδος 13.054 14.693
Κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες 7.111 9.378
Κέρδη προ φόρων 7.380 10.036
Κέρδη μετά από φόρους 4.837 6.622
EBITDA 10.216 12.634
  30/06/2020 31/12/2019
Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 155.907 144.799
Σύνολο ενεργητικού 227.062 218.579
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 178.320 183.212
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 25.466 12.582
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 227.062 218.579
Κεφάλαιο κίνησης 130.441 132.217

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Το σύνολο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το Α΄ Εξάμηνο 2020, πρόσθετη πληροφόρηση για την εταιρεία, καθώς και οι σχετικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας
www.eyath.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).
Εγνατία 127, 546 35, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 966719-720, Fax: +30 2310 969431
E-mail:
investos@eyath.grΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !