Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της ΕΥΑΘ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 5 παρ.4 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eyath.gr , ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.02.2013.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !