Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

H ΕΥΑΘ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ’ αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την σχετική υποβολή γνωστοποίησης του  Υπουργείου Οικονομικών, την οποία η Εταιρεία έλαβε ηλεκτρονικά στις 21 Μαρτίου 2018, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΥΑΘ ΑΕ παραμένει 74,02%. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΑΙΠΕΔ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη μεταβίβαση κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος, με ημερομηνία 20 Μαρτίου 2018 από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ 18.150.001 μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016 από 1/1/2018. Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ κατέχει άμεσα το 50%+1 μετοχή της ΕΥΑΘ και έμμεσα το 24,02% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κατέχει άμεσα ποσοστό 24,02%. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ΑΕ ανέρχεται σε ποσοστό 74,02%. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του Ελληνικού Δημοσίου στις άνω εταιρείες δεν έχει μεταβληθεί.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !