Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 3/9/2007 ενημέρωση, ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής  , προέβη στις παρακάτω συναλλαγές :α)  στις 5/5/2007 σε πώληση 220 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 1.562 , β) στις 21/6/2007 σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 7.540 ,γ) στις 12/7/2007 σε αγορά 470 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 4.192,40, & δ) στις 10/8/2007 σε αγορά 1.382 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 10.426,76   ,  συναλλαγές που μας γνωστοποιήθηκαν την προαναφερόμενη ημερομηνία.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !