Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 31/10/2007 ενημέρωση, ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα , Γενικός Δ/ντής, προέβη στις παρακάτω συναλλαγές :  στις 29/10/2007 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 11.300 και στις 30/10/2007 σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro 11.560 ,  συναλλαγές που μας γνωστοποιήθηκαν την προαναφερόμενη ημερομηνία.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !