Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 19-3-2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Λασκαρίδης Ιωάννης του Λεωνίδα, Γενικός Δ/ντής, προέβη  στις 19/3/2008 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Euro  2.460,00.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !