Ανακοίνωση πρόσκλησης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος  Τηλεέλεγχου και Αυτοματισμού του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ
Η ΕΥΑΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου που περιγράφεται στη συνέχεια , όπως έχουν συνταχθεί από την αρμόδια επιτροπή.
Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας  και ότι η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη της ή  να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση καθώς και τις υποβληθείσες παρατηρήσεις.
Εφιστάται η προσοχή προς του οικονομικούς φορείς για την αποφυγή καταχώρησης προτάσεων και οποιωνδήποτε λοιπών πληροφοριών/στοιχείων εμπιστευτικής φύσης απευθείας μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ καθώς τα ανωτέρω στοιχεία αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια επί της ανακοίνωσης διενέργειας της διαβούλευσης.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει 17 ημέρες από την ανάρτησή της στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή από  17/7/2017 έως και  9/8/2017

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.
Επισκεφθείτε  τον υπερσύνδεσμο της διαβούλευσης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !