Ανακοίνωση προς τους μετόχους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ ΑΕ στις 30.04.2020

Σε συνέχεια της από 08.04.2020 ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 30.04.2020 και λαμβάνοντας υπόψη α) την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ Α68/ 20.03.2020) β) την παρ. 2 του άρθρου 33 της ανωτέρω ΠΝΠ (ΦΕΚ Α68/ 20.03.2020) για την δυνατότητα η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, να μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της, γ) την επιβολή μέτρων προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ Β 986/22.3.2020) δ) ότι εξαιρέσεις μετακίνησης παρέχονται εφόσον η συγκεκριμένη ανάγκη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει τους μετόχους της για τα παρακάτω:

Α) Για την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19 δεν θα είναι δυνατή παρουσία μετόχων στο χώρο διενέργειας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 127, στον 7ο όροφο, τηρώντας πιστά και με συνέπεια τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

Β) Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΥΑΘ ΑΕ, της συμμετοχής στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

Γ) Υπενθυμίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και την δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν μέλη της Διοίκησης να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση βάσει εγγράφων οδηγιών ψήφου.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !