Ανακοίνωση περί διαφορών στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 30-09-2010

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 146 εγγράφου της Ε.Κ. και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας για την περίοδο λήξης στις 30.09.2010 και που δημοσιοποιήθηκαν στις 30/11/2010, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, περιόδου 1/1-30/9/09, για τον Όμιλο:

1.Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΟΡΘΟ 17.683 / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 17.106.

2.Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΟΡΘΟ 21.957 /ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 21.380. Στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, περιόδου1/7-30/9/2009, για τον Όμιλο.

3. Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΟΡΘΟ 3.499 / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 2.921.

4. Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΟΡΘΟ 4.748 /ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 4.171. Στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, περιόδου 1/1-30/9/2009, για την Εταιρεία.

5. Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΟΡΘΟ 17.659 / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 17.082.

6. Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΟΡΘΟ 21.932 / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 21.355. Στα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, περιόδου 1/7-30/9/2009, για την Εταιρεία.

7. Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ΟΡΘΟ 3.490 / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 2.912.

8. Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΟΡΘΟ 4.739 / ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 4.162