ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2012 έως 30-6-2012 θα δημοσιευθούν την 31η Αυγούστου 2012, στις εφημερίδες ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ και ΕΘΝΟΣ. Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τη σχετική Έκθεση καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διαδυκτιακή διεύθυνση www.eyath.gr.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !