Ανακοίνωση και δημοσίευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΕΥΑΘ ΑΕ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία  και πληροφορίες μητρικής & ομίλου της περιόδου 1-1-2011 έως 31-12-2011 θα δημοσιευθούν την 30η Μαρτίου 2012, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΘΝΟΣ. Οι Ετήσιες   Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τα στοιχεία της ίδιας περιόδου, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !