ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2013 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης-Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 11 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.866.370 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 12η Εταιρική χρήση (1-1-2012 έως 31-12-2012).
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2012 έως 31-12-2012).
3. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2012 και προενέκρινε αμοιβές Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2013.
4. Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON AE, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2013 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.
5. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,162 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 25%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,121 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 16η Αυγούστου 2013 και η  καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 26η Αυγούστου 2013.
6. Ενέκρινε την μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος αντληθέντων κεφαλαίων στα έτη 2013 – 2014 ως προς την κατασκευή του κτιρίου.
7. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8. Αποφάσισε την Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε με την επωνυμία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
9. Έγινε γενική ενημέρωση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πορεία της Εταιρείας.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !