ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. 2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2014 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13km Θεσσαλονίκης-Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.351.948 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80.85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

1. Ενέκρινε τις Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου(1-1-2012 έως 31-12-2012), λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 “παροχές σε εργαζόμενους”.
2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και  Ορκωτών Ελεγκτών  για την 13η Εταιρική χρήση (1-1-2013 έως 31-12-2013).
3. Απήλλαξε  τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2013 έως 31-12-2013).
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2013 και προενέκρινε αμοιβές Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2014.
5. Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON AE, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2014 και ενέκρινε τις  αμοιβές τους.
6. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,120 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 10%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,108 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14η Αυγούστου 2014 και η  καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Αυγούστου 2014.
7. Ενέκρινε τη διανομή του αφορολόγητου αποθεματικού στους μετόχους της εταιρείας καθαρού ποσού 0,065 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του ποσού της διανομής του αφορολόγητου αποθεματικού θα πραγματοποιηθεί την 14η Αυγούστου 2014 και η  καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Αυγούστου 2014.
8. Ενέκρινε την επιστροφή στους μετόχους  του αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων, κεφαλαίων, καθαρού ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του ποσού της διανομής του αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί την 14η Αυγούστου 2014 και η  καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 25η Αυγούστου 2014.
9. Ενέκρινε το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην ΕΥΑΘ Παγίων και την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν μεταξύ τους.
10. Όρισε  Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
11. Αποφάσισε την Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε με την επωνυμία ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
12. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,
α) Ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση για την πορεία και τους στόχους της Εταιρείας
β) Ανακοίνωσε δήλωση του ΤΑΙΠΕΔ η οποία έχει ως εξής:
Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την ΕΥΔΑΠ δημιουργεί ένα νέο δεδομένο στο θέμα της αποκρατικοποίησης των εταιριών υδάτων.
Το ΤΑΙΠΕΔ, σεβόμενο τους νομικούς θεσμούς, αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα σε επανεξέταση της διαδικασίας αξιοποίησης της ΕΥΑΘ και θα ανακοινώσει τις σχετικές αποφάσεις του.
Επισημαίνεται ότι ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ είναι να αξιοποιεί στοιχεία της περιουσίας του Δημοσίου με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, άρα και το συμφέρον των πολιτών, ενώ παράλληλα οφείλει να διασφαλίζει την νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε χορηγία 10.000 ευρώ και δάνειο 6.000 ευρώ που δόθηκε για λόγους υγείας σε υπάλληλο της εταιρείας, πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2010. Σημειώνεται ότι, οι ως άνω οφειλές ήδη έχουν επιστραφεί από τον εργαζόμενο.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !