ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 02/08/2019

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 02/08/2019»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 2η Αυγούστου 2019 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18, πραγματοποιήθηκε η μετ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα,, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 8 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.141.048 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,523 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 24/06/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε σύνολο 28.141.048 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 27.868.000 ψήφισαν υπέρ (99,03% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων), 266.718 (0,947% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

Εκλέχθηκε ο κ. Άγις Παπαδόπουλος ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, με πενταετή θητεία αρχόμενη την 02/08/2019 και λήγουσα την 02/08/2024

 

Θέμα 2ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

 

Ελλείψη εισήγησης υποψηφιότητας για την εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου το ανωτέρω θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία και παραπέμπεται μετά από εισήγηση του μετόχου «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»  σε Γενική Συνέλευση στις 27 Αυγούστου 2019 με θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αυτά θα ανακοινωθούν με νέες διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τον νόμο και το ισχύον καταστατικό.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !