Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της εξ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 21η Ιουλίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως συνέχεια της προηγούμενης της 29ης Ιουνίου 2015, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.870.809 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,024% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

Μετά από πρόταση του κύριου Μετόχου, αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όσον αφορά τα θέματα :
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
6. Εκλογή δύο (2)  Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών,
7. Ορισμός  Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008,

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε εύλογο χρόνο να προβεί σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920 με θέμα ημερήσιας διάταξης τα ως άνω θέματα.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !