ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 30/04/2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 30η Απριλίου 2020 στην έδρα της (Εγνατίας 127, ΤΚ, Θεσσαλονίκη), πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 15 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.157.963 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,079 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 08/04/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:

 

Θέμα 1ο: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Σε σύνολο 30.157.963 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 29.557.999 ψήφισαν υπέρ (98,01% επί των παρόντων), 257.136 ψήφισαν κατά (0,85% επί των παρόντων), 342.828 (1,13% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

 

Εκλέχθηκαν οι:

1)     Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με τετραετή θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και λήγουσα την 29/04/2024

2)     Γεώργιος Ν. Σάτλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και λήγουσα την 29/04/2024

3)     Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και λήγουσα την 29/04/2024

4)     Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τετραετή θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και λήγουσα την 29/04/2024

5)     Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου, με τετραετή θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και λήγουσα την 29/04/2024

 

Θέμα 2ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Σε σύνολο 30.157.963 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 29.557.999 ψήφισαν υπέρ (98,01% επί των παρόντων), 257.136 ψήφισαν κατά (0,85% επί των παρόντων), 342.828 (1,13% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

 

Κατόπιν τούτου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των:

  • Κλείτου Νίκος, ως Πρόεδρο της Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και μέχρι την λήξη της θητείας του στο ΔΣ.
  • Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο Μέλος, ως νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και μέχρι την λήξη της θητείας του στο ΔΣ.
  • Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο Μέλος, ως νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 30/04/2020 και μέχρι την λήξη της θητείας του στο ΔΣ.

 

Τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !