ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 27/08/2019

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 27/08/2019»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 27η Αυγούστου 2019 στην έδρα της (Εγνατίας 127, ΤΚ, Θεσσαλονίκη), πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 8 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.141.048 μετοχές, ήτοι ποσοστό 77,523 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 05/08/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:

Θέμα 1ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου
Σε σύνολο 28.141.048 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 27.868.000 ψήφισαν υπέρ (99,03% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων), 266.718 (0,95% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

Εκλέχθηκε ο κ. Νάρκισσος Γεωργιάδης ως Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, με πενταετή θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 27/08/2024.

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών
Σε σύνολο 28.141.048 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 27.868.000 ψήφισαν υπέρ (99,03% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων), 266.718 (0,95% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Δ.Σ. ο κ. Κουλούρης Θεόδωρος ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ με πενταετή θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 27/08/2024

Θέμα 3ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει
Σε σύνολο 28.141.048 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 27.868.000 ψήφισαν υπέρ (99,03% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων), 266.718 (0,95% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

Κατόπιν τούτου, η ΕΓΣ αποφάσισε την εκλογή των:

  1. Κλείτου Νικολάου, ως Πρόεδρο της Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.
  2. Γκόγκου Παναγιώτη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.
  3. Κουλούρη Θεόδωρο, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.

Τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !