Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μέτοχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 21/02/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 21η Φεβρουαρίου 2019 στην έδρα της (Εγνατίας 127, ΤΚ, Θεσσαλονίκη), πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα,, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 9 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.122.091 μετοχές, ήτοι ποσοστό 82,981 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 16/01/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:

Θέμα 1ο: Εκλογή δύο (2) μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών
Σε σύνολο 30.122.091 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 26.868.000 ψήφισαν υπέρ (89,20% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων), 3.247.761 (10,78% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.
Εκλέχθηκαν οι κάτωθι με αλφαβητική σειρά, ως νέα μέλη Δ.Σ.:
1. Κλείτου Νικόλαος, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
2. Πενέλης Γρηγόριος, ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ,
Με πενταετή θητεία αρχόμενη την 21/02/2019 και λήγουσα την 21/02/2024

Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει
Σε σύνολο 30.122.091 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 26.868.000 ψήφισαν υπέρ (89,20% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων), 3.247.761 (10,78% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.
Κατόπιν τούτου, η ΕΓΣ αποφάσισε την εκλογή των:
1) Κλείτου Νικόλαος, ως νέο μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία αρχόμενη την 21/02/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.
2) Γκόγκου Παναγιώτη, ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 21/02/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.
3) Σαμαρά Πέτρου, ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 21/02/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.

Τα εκλεγέντα μέλη του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !