Ανακοίνωση για τη μείωση κεφαλαίου ΕΥΑΘ υπηρεσίες

Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας  ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΕ και τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 παρ. α΄ και ιδ’ της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, της οποίας μοναδικός Μέτοχος είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ, που κατέχει το 100% των 4.920.000 μετοχών της, ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων € (2.460.000,00 €), αποφάσισε στις 26/06/2020 τα εξής :

Α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων € (2.000.000,00 €), με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με την ακύρωση 4.000.000 μετοχών και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, ως ακολούθως :

«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες € (460.000,00 €) διαιρείται δε, σε 920.000 μετοχές, αξίας πενήντα λεπτά ( 0,50 € ) η κάθε μία

Β) την διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ, με την προσθήκη του στοιχείου {στ}, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ των σκοπών της εταιρείας και η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κ.λ.π), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της, ως ακολούθως: «στ) Η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κλπ.), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων ».Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !