ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η εισηγμένη Εταιρία Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994 που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και αφορούσε στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !