ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.07.2019

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Σήμερα, 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συγκροτήθηκε  η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18, στη Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, καθότι παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, συνολικά 8 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 19.431.049 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 36.300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 53,529% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Κατόπιν, ο μέτοχος «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» υπέβαλε αίτημα για αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Παρασκευή 2/8/2019 και ώρα 10.00 π.μ, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18, Θεσσαλονίκη.

 

Η μετ’ αναβολή έκτακτη γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 15/07/2019 και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων σε αυτήν). Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 10/07/2019 (ημερομηνία καταγραφής).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, Τσιμισκή 98, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. +30 2310 966925, Fax: +30 2310 250642, e-mail: investors@eyath.grΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !