Ανακοίνωση αναβολής έκτακτης γενικής συνέλευσης της 06-02-2019

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Την 6η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συγκροτήθηκε η Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Εγνατία 127, 7ος όροφος, Θεσσαλονίκη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών
Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, συνολικά 9 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 30.122.091 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 36.300.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Στη συνέχεια εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ εισήλθαν στο τόπο της συνεδρίασης και παρεμπόδισαν την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.
Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Πέμπτη 21/02/2019 και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας Εγνατίας 127, 7ος όροφος.
Η μετ’ αναβολή έκτακτη γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 06/02/2019 και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων σε αυτήν). Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 1/02/2019 (ημερομηνία καταγραφής).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !