Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Εταιρείας, που συνεδρίασε την 4η Αυγούστου 2011 στο Hyatt  Regency Thessaloniki,13 km  Θεσσαλονίκης -Περαίας, Στη Γενική συνέλευση παρέστησαν 19 μέτοχοι που κατέχουν 29.065.733 μετοχές, επί συνόλου 36.300.000 ή σε ποσοστό80,071% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.
Θέμα 1ο Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής χρήσης από 1/1/2010 έως 31/12/2010.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.955.333 κατά: 0 αποχή: 110.400
Θέμα 2ο Απηλλάγησαν  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. (1/1/2010 – 31/12/2010).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 26.969.116 κατά: 0 αποχή : 2.096.617
Θέμα 3ο Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2010 και καθόρισε τις  αμοιβές του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. για τη χρήση 2011, σύμφωνα με την περικοπή των Ν. 3833/2010 & Ν.3845/2010.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.027.143 κατά: 38.190 αποχή : 400
Θέμα 4ο .Εξελέγη η εταιρεία GRANT THORTON  AE ,  για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2011 με  τακτικούς  Ελεγκτές τους   Κωνσταντίνου Σωτήριο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.13671 & Κουτρούλο Κων/νο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  25701 ως αναπληρωτές αυτών τους Δεληγιάννη Γεώργιο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  15791 & Μελά Δημήτριο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  22001  εγκρίνοντας συγχρόνως και τις αμοιβές τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.001.122 κατά:  64.211 αποχή:400
Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,114 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 21% οπότε το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,09006   Ευρώ και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 23η Αυγούστου  2011 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 19η Αυγούστου 2011 . Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την  29η Αυγούστου 2011  από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.065.333  κατά: 0 αποχή:400
Θέμα 6ο. Αποφασίσθηκε η επαναφορά του θέματος ως προς την  Εξαγορά ιδιωτικού δικτύου υδροδότησης  .
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.027.133 κατά:  38.200 αποχή:400
Θέμα 7ο. Αποδέχθηκε την πρόταση του ΔΣ για την τιμολογιακή πολιτική  του 2011 υπό την προϋπόθεση τροποποίησης της ισχύουσας 11741/29-12-2006 ΚΥΑ σε συνεργασία με το εποπτεύων υπουργείο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.025.819 κατά:  39.514 αποχή:400
Θέμα 8ο. Ενέκρινε την μετατόπιση χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.040.926 κατά:  38.190 αποχή: 1.986.617
Θέμα 9ο. Όρισε επιτροπή Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008  .
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.062.172 κατά: 3.161 αποχή:400
Θέμα 10ο. Ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. & διευθυντικά στελέχη της ΕΥΑΘ ΑΕ.   να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.062.172 κατά:  3.161 αποχή:400
Θέμα 11ο. Ενέκρινε τις Χορηγίες – Δωρεές που δόθηκαν κατά το 2010  υπό προϋποθέσεις ενώ δεν προενέκρινε επιχορηγήσεις ή δωρεές για  το 2011 Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 29.065.733
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,044%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 29.065.733
Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.991.331 κατά: 74.002  αποχή:400Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !