Αλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 13η Δεκεμβρίου 2012 στο Hyatt Regency Thessaloniki, 13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.028.584 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών με ποσοστό 79,96855% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Νικόλαο Παπαδάκη – Εκτελεστικό Μέλος, Πηνελόπη Ράλλη – Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνο Κουτρούκη – Εκτελεστικό Μέλος, Δημήτριο Ζακαλκά – μη Εκτελεστικό Μέλος, Απόστολο Αποστόλου – Ανεξάρτητο, μη  Εκτελεστικό Μέλος, Μάρκο Τσαφή – μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαο Χατζηαντωνίου – μη Εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριο Καραχάλιο – Ανεξάρτητο μη  Εκτελεστικό Μέλος και Ελευθερία Καραχάλιου – μη  Εκτελεστικό Μέλος, ορίζοντας τους κ. Αρχοντόπουλο Γεώργιο με αναπληρωματικό τον κ. Καρατζόγλου Δημήτριο και τον κ. Μαριόγλου Κωνσταντίνο (χωρίς αναπληρωματικό), ως τακτικά μέλη, εκπροσώπους των εργαζομένων, με ποσοστό 99,99862% επί των παρισταμένων μετόχων.
Σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για να εκλέξει τον κ. Νικόλαο Παπαδάκη ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, του Δ.Σ., την κ. Πηνελόπη Ράλλη και τον κ. Κωνσταντίνο Κουτρούκη ως Αντιπροέδρους.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !