Η αίτηση υποβάλλεται στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε. στην Τσιμισκή 98 (1οςόροφος), στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Σύνδεσης Αποχέτευσης ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παρακάτω, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
  2. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης & Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου, από το Taxisnet όπου εμφανίζονται η διεύθυνση, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης, η εκπροσώπηση αυτής και τα τυχόν υποκαταστήματα (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας.
  3. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Όπως επίσης και τα παρακάτω :

  1. Άδειες κυκλοφορίας βυτίων και ΑΚ οχημάτων.
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και/ή εναλλακτικά έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.
  3. Διπλώματα οδηγών.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.

    Αίτηση Εγγραφής Βυτιοφορέα

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !