Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

  1. Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης-Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL, My AADE όπου εμφανίζονται Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., η διεύθυνση του ακινήτου, η έναρξη, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης, (με καταγραφή της ημερομηνίας εκτύπωσης του εγγράφου).
  2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ή Πιστοποίηση για τη χρήση νερού ως κύριο στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr).
  4. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο.

Επισήμανση:
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση του αιτήματος είναι να είστε υπόχρεος της υδροληψίας και η εγγραφή σας να είναι επικαιροποιημένη.

    Αίτηση βιομηχανικού τιμολογίου για φυσικά πρόσωπα

    Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.