Σας προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

  1. Πιστοποιητικό Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) ή Βεβαίωση έναρξης (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου)  ή βεβαίωση  μεταβολής εργασιών   μέσω TAXIS (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου)
  2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ή Πιστοποίηση για τη χρήση νερού ως κύριο στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία (θεωρημένο με γνήσιο υπογραφής στα ΚΕΠ)

 

Σημειώσεις:

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αιτούντα-υπόχρεο της υδροληψίας. Από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει o ΑΦΜ του δικαιούχου και η διεύθυνση του ακινήτου.

Αίτηση βιομηχανικού τιμολογίου για φυσικά πρόσωπα

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση