Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης-Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το Taxisnet όπου εμφανίζονται η δ/νση, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης, η εκπροσώπηση αυτής (Να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) Ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ή Πιστοποίηση για τη χρήση νερού ως κύριο στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία (Θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής)
  4. Αστυνομική Ταυτότητα

Σημείωση:

Ο αιτών θα πρέπει να ταυτίζεται με τον υπόχρεο του λογαριασμού και να είναι ο πραγματικός χρήστης της υδροληψίας.

    Αίτηση βιομηχανικού τιμολογίου για φυσικά πρόσωπα

    Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !