Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

  1. Πιστοποιητικό Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) στο οποίο αναφέρονται: ΑΦΜ, Επωνυμία, δ/νση και οι δραστηριότητες της επιχείρησης
  2. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου,  όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας
  3. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας
  4. Υπεύθυνη δήλωση ή Πιστοποίηση για τη χρήση νερού ως κύριο στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία (Θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής) ή από το gov.gr

Αίτηση βιομηχανικού τιμολογίου για εταιρίες

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !