Σας προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

  1. Πιστοποιητικό Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) και σε περίπτωση συνοπτικών βεβαιώσεων για εταιρείες με τυχόν υποκαταστήματα ή θυγατρικές, και το καταστατικό ή τυχόν μεταβολές αυτού, ή Βεβαίωση έναρξης (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου) ή βεβαίωση  μεταβολής εργασιών   μέσω TAXIS (εκδόσεως τελευταίου τριμήνου)
  2. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ή Πιστοποίηση για τη χρήση νερού ως κύριο στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία (θεωρημένο με γνήσιο υπογραφής στα ΚΕΠ)

 

Σημειώσεις:

Από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ και η διεύθυνση της εταιρείας. Επίσης, να επισυνάπτεται η παρούσα αίτηση με τη σφραγίδα της εταιρείας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, καθώς και επίσημο έγγραφο/απόφαση στο οποίο να φαίνονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας.

Αίτηση βιομηχανικού τιμολογίου για εταιρίες

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση