Προσκομίζουμε τα κάτωθι δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την υπαγωγή μας στο Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης & Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου, από το Taxisnet όπου εμφανίζονται η δ/νση, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης, η εκπροσώπηση αυτής και τα τυχόν υποκαταστήματα (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) Ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας.
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
  3. Φωτοαντίγραφο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού της υδροληψίας
  4. Υπεύθυνη δήλωση ή Πιστοποίηση για τη χρήση νερού ως κύριο στοιχείο στην παραγωγική διαδικασία (Θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής)

    Αίτηση βιομηχανικού τιμολογίου για εταιρίες

    Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !